Nordsøfondens olie- og gasproduktion

Siden juli 2012 har Nordsøfonden haft olie- og gasproduktion. Nordsøfonden har andel i 16 producerende felter i den danske del af Nordsøen.

Nordsøfondens olieproduktion 2012-2021

Den faldende tendens siden 2012 skyldes hovedsagelig felternes naturlige produktionsfald, idet de fleste felter har produceret størstedelen af den forventede indvindelige olie. Derudover kræver de aldrende felter mere vedligehold af brønde, rørledninger og platforme. Vedligeholdelsesarbejderne betyder ofte tabt eller forsinket produktion.

Det store fald fra 2019 til 2020 skyldes desuden, at Tyra feltets anlæg og de tilhørende satellit-felter blev lukket midlertidigt ned i september 2019 pga. genopbygningen af Tyra feltet. Dette har også påvirket olieproduktionen. Produktionen fra Tyra feltets anlæg forventes genoptaget i 2023, og dette vil medføre, at olieproduktionen igen stiger. 

Nordsøfondens gasproduktion 2012-2021

Gasproduktionen har været forholdsvis stabil siden 2012, og den let faldende tendens skyldes felternes naturlige produktionsfald. I 2020 blev gasproduktionen dog mere end halveret i forhold til produktionen i 2019. Faldet skyldes den midlertidige nedlukning af Tyra feltets anlæg i september 2019. Produktionen fra Tyra feltets anlæg forventes genoptage i 2023, og dette vil betyde en stigning i gasproduktionen. 

Grafen viser mængden af eksporteret gas.

Nordsøfondens andel af brændstof og afbrænding

En lille del af gasproduktionen anvendes som brændstof i gasturbiner på platformene, og en mindre del af gassen afbrændes uden nyttiggørelse (flaring) af tekniske og sikkerhedsmæssige årsager.