Lovgrundlag og økonomi

Nordsøfonden og Nordsøenheden er oprettet ved lov i 2005 af et bredt flertal i folketinget.

Formålet var at etablere en aktiv statsdeltagelse i de danske olie- og gaslicenser. Samtidig skabte det grundlaget for statens indtrædelse i DUC i 2012. Statsdeltagelse i DUC var et væsentligt element i aftalen om forlængelse af A. P. Møllers eneretsbevilling i 2003. DONG A/S var allerede statsdeltager i en række licenser, men med en beslutning om en delvis privatisering af DONG var det ikke længere muligt for selskabet at være statsdeltager.

Loven blev ændret i 2014, idet Nordsøenheden blev omdannet til en selvstændig offentlig virksomhed, SOV, med egen bestyrelse.

Et forslag til ændring af loven har været i høring i sommeren 2022. Formålet med ændringerne er at skabe hjemmel til, at Nordsøfonden kan deltage i licenser og aktiviteter vedrørende lagring af CO2 i Danmark. Loven forventes at træde i kraft 1. januar 2023. 

Rammerne for virksomheden er fastlagt i Lov om Nordsøenheden og Nordsøfonden samt i vores vedtægter. 

Formålet med statsdeltagelse

Ressourcerne i undergrunden tilhører staten, og det fremgår af lovens formålsparagraf, at Nordsøenheden har til formål at skabe den størst mulige værdi for staten af Nordsøfondens deltagelse i efterforskning og produktion af olie og gas i Danmark.

Nordsøfonden deltager på statens vegne som partner med 20 % i alle danske licenser tildelt siden 2005. Derudover er Nordsøfonden partner i DUC. Nordsøfonden skal udøve et aktivt ejerskab af fondens andele i licenserne og agere som et kommercielt selskab.

Nordsøenheden administrerer Nordsøfonden, og vi er med til at træffe centrale beslutninger i de enkelte licenser. Vi deltager på lige fod og med de samme rettigheder og forpligtelser som de øvrige kommercielle olie- og gasselskaber, men kan ikke være operatør.

Økonomiske rammer

Finansiering og udbytte

Nordsøfonden og Nordsøenheden finansieres af indtægterne fra salget af Nordsøfondens olie og gas. Den økonomiske ramme for Nordsøenhedens administration af Nordsøfonden fastlægges på finansloven. Der aflægges særskilte regnskaber for de to virksomheder.

Nordsøfonden får indtægter fra salget af fondens andel af den producerede olie og gas. Udgifter til licensaktiviteter, skatter, administration m.m. finansieres ved disse indtægter.

Overskudslikviditet overføres til statskassen én gang årligt som udbytte, hvilket betyder, at der ikke opbygges likviditet i fonden. Da Nordsøfonden løbende skal udbetale al overskudslikviditet i udbytte, uanset regnskabsmæssigt resultat for året, vil fonden heller ikke over tid opbygge en væsentlig egenkapital. Nordsøfonden kan således godt have underskud samtidig med, at der udbetales udbytte. Dette afviger fra andre selskaber.

Det betyder desuden, at der ikke spares op i fonden. Hvis der opstår behov for at finansiere aktiviteter, der ikke kan dækkes af Nordsøfondens løbende indtægter, finansieres det ved statslige genudlån.