Artikel: Fornyet aktivitet i Nordsøen

01-07-2019

Selskaberne, der er aktive i Danmark, viser igen interesse for at efterforske og bore i den danske del af Nordsøen efter en årrække uden boringer. Den seneste efterforskningsboring i Danmark var Xana-1, der blev afsluttet i 2015, udført af Maersk Oil.

Branchen har i de sidste par år været præget af ændringer i selskabernes ejerskab og markante omstruktureringer, hvilket har haft stor betydning for selskabernes fokus på at igangsætte nye projekter. Samtidig har olieprisens fluktuation skabt et usikkert marked.

I de øvrige Nordsølande, Norge, Storbritannien og Holland, ses der også en øget efterforskningsaktivitet efter en periode med nedgang i de seneste år. Dette har bidraget med ny viden og resulteret i fund af nye reservoirer og reserver. Vigtigheden af disse fund er stor. Nye fund øger sandsynligheden for, at kommercielle reserver kommer i produktion, og at den eksisterende infrastruktur opretholdes i en længere årrække frem. Samtidig kan øget aktivitet og succes føre til en fortsat jagt efter nye reserver, som kan bidrage til Danmarks forsyningssikkerhed og skabe indtægter til statskassen.

I det danske område er tiden siden den seneste boring i 2015 blevet udnyttet til indsamling af nye regionale seismiske data, der sammen med reprocessering af ældre seismiske undersøgelser danner et godt grundlag for kommende aktiviteter.

Flere boringer planlagt for 2019 - 2020

Allerede i september 2019 borer HESS Danmark efterforskningsboringen Jill-1 i den vestlige del af det danske område i licens 6/16, der blev tildelt i 7. udbudsrunde. Der er udført VVM-screening for området, geofysiske site-surveys samt geotekniske undersøgelser på borelokaliteten. Licenspartnerne har lejet boreriggen Maersk Resilient til projektet. Boringen er planlagt til en dybde af ca. 3.400 meter og forventes at tage ca. 35 dage. Resultatet af boringen vil være afgørende for, om der skal laves yderligere arbejde og flere boringer i området. HESS er operatør i licensen med en andel på 80% og Nordsøfonden partner med en andel på 20%.

Efter endt sammenlægning af selskaberne er den nye konstellation Wintershall Dea som operatør for licens 9/16 i den østlige del af Central Graven i gang med design og detail-planlægning af efterforskningsboringen Vibe-1. Licensen blev tildelt DEA Deutsche Erdoel AG i 7. udbudsrunde. Boringen påbegyndes i foråret 2020 og planlægges som en HPHT (højt tryk, høj temperatur) boring til en dybde af ca. 4.300 meter. Målet er at påvise tilstedeværelsen af olieholdig sandsten af Øvre Jura alder. Wintershall Dea har en andel på 50% i licensen, mens partnerne ONE-Dyas og Nordsøfonden har andele på henholdsvis 30% og 20%.

DUC har forpligtet sig til at udføre en boring til Øvre Miocæne lag. Planlægning og design er påbegyndt og boringen forventes udført i 2020 eller 2021. Total er operatør i licensen med en andel på 43,2%, Shell med 36,8% og Nordsøfonden med 20%.

Derudover arbejder Wintershall Noordzee med Nordsøfonden som partner på en plan for at gå videre med efterforsknings- og vurderingsundersøgelser i licens 5/06 uden for Ravn feltets afgrænsning. Det forventes, at der tages beslutning om yderligere boreaktiviteter i 2019. I licens 12/06, i den sydlige del af det danske område evalueres de to fund Broder Tuck og Lille John med henblik på boring i området til en mulig fælles udbygning, der kaldes Robin Hood.

Kort over licenser med aktivtiteter