Nordsøfondens og Nordsøenhedens årsrapport 2015

26-04-2016

Nordsøfondens andel af olie- og gasproduktionen for 2015 udgjorde 9,5 mio. tønder olie og 700 mio. m3 gas – eller hvad der svarer til cirka en fjerdedel af det samlede danske olie- og gasforbrug.

Indtægterne fra Nordsøfondens olie- og gassalg i 2015 beløb sig til 4,5 mia. kr. Nordsøfonden har i 2015 betalt 2 mia. kr. til staten i form af skat og udbytte og anvendt knap 3 mia. kr. på efterforskning og på investeringer i og drift af produktionsanlæg.

Det regnskabsmæssige resultat påvirket af faldende oliepris

Forringelsen af Nordsøfondens resultat er en direkte følge af den kraftigt faldende oliepris. Prisfaldet har ført til nedskrivninger hos mange olie- og gasselskaber, også hos Nordsøfonden. Olieprisen i 2015 har medført en nedskrivning af Nordsøfondens aktiver med knap 750 mio. kr. netto efter skat.

Nordsøfondens nettoresultat for 2015 blev således på -1.353 mio. kr. mod -620 mio. kr. i 2014.

Nordsøfondens resultat for 2016 vil ligeledes være stærkt afhængigt af olieprisens udvikling. Ved nuværende oliepriser, 40 USD pr. tønde, forventer Nordsøfonden et resultat på omkring -800 mio. kr.

Det langsigtede perspektiv

Af hensyn til den langsigtede produktion fra Nordsøen er det efter Nordsøfondens opfattelse afgørende, at man med det nuværende olieprisniveau ikke forfalder til kortsigtet suboptimering.

”En hjørnesten i en langsigtet produktion vil være en fuld genopbygning af Tyra-feltet, som er et helt centralt knudepunkt i den danske Nordsøs infrastruktur. Genopbygningen vil skabe grundlag for en fortsat produktion fra de tilstødende felter, ligesom det vil sikre, at en moderne infrastruktur kan gøres tilgængelig for de nye 7. udbudsrunde-licenser,” udtaler Nordsøfondens direktør, Peter Helmer Steen.

 

Nordsøfondens og Nordsøenhedens årsrapport for 2015