CO2-lagring i Danmark

I den danske klimaaftale for energi og industri m.v. fra 2020 blev det besluttet, at CCS-teknologien skal være et vigtigt redskab til at nå Danmarks klimamål. CCS står for Carbon Capture and Storage, det vil sige fangst og lagring af CO2 i undergrunden, og har til formål at reducere CO2-udledningen til atmosfæren. I juni 2022 blev aftalen fulgt op af en bred politisk aftale om rammevilkårene for CO2-lagring i Danmark.

Nordsøfonden som statsdeltager

Nordsøfonden deltager på vegne af den danske stat i alle licenser til CO2-lagring og tilknyttede aktiviteter, både offshore, nearshore og onshore. Den danske undergrund er en fælles ressource, og med statsdeltagelse sikres staten indsigt og indflydelse i aktiviteterne. Samtidig vil statsdeltagelsen betyde, at det danske samfund får andel i eventuelle gevinster ved CO2-lagring. For de private aktører, vil det statslige medejerskab også betyde, at staten tager en del af risikoen.

I første udbudsrunde blev Nordsøfonden partner i tre nye licenser, og ejerandel er fastsat til 20 % i første licensrunde. I 2023 skal der være en politisk drøftelse af om ejerskabet eventuelt skal være højere i fremtidige licenser. Afhængigt af det konkrete projekt kan Nordsøfonden desuden blive medejer af relevant infrastruktur, transport og mellemlagre.

Den danske undergrund har et stort potentiale til lagring af CO2. Blandt andet kan udtjente olie- og gasfelter vise sig at være oplagte til formålet. Som gennemgående aktør i stort set alle aktiviteter i den danske del af Nordsøen har Nordsøfonden en unik, tværgående viden og indsigt i den danske undergrund og infrastrukturen offshore, og denne viden kan medvirke til at fremme udviklingen af CCS i Danmark til gavn for samfundet.

CCS-projekter

Udover at være statsdeltager i alle lagringslicenser, arbejder Nordsøfonden med CO2-lagring gennem en række forskellige projekter:

Partner i projekt Bifrost

Projekt Bifrost omfatter udviklingen og udvælgelsen af et koncept for lagring og transport af CO2 i DUC’s Harald-felt i Nordsøen. Lageret har en forventet lagringskapacitet på op til 3 mio. tons CO2 årligt med forventet opstart i 2027.

Partnerskabet bag projekt Bifrost består af Dansk Undergrunds Consortium (TotalEnergies, BlueNord og Nordsøfonden) samt Ørsted, som ejer rørledningerne, og Danmarks Tekniske Universitet, som er akademisk partner.

Medlem af project Greensand Advisory Board

Projekt Greensand skal demonstrere, at et udtømt olie- og gasfelt i den danske Nordsø kan bruges til CO2-lagring. Partnere i projektet er INEOS Oil & Gas Denmark, Wintershall Dea, Maersk Drilling og GEUS.

Nordsøfonden er sammen med en række andre udpegede interessenter inviteret til at deltage i et uvildigt rådgivende organ for projektet ved navn Project Greensand Advisory Board.

Medlem af følgegruppen til CO2 Storage Reference Project

Som en del af den danske CCS-strategi blev der i 2021 bevilget 210 mio. kr. i 2022-24 til en kortlægning af potentielle CO2-lagerlokaliteter i den danske undergrund.

GEUS forestår den tekniske del af projektudførslen. Nordsøfonden deltager sammen med andre potentielle lagringsoperatører med erfaringer fra olie- og gasindustrien i en følgegruppe, der har til opgave at understøtte projektarbejdet.

Den danske undergrund skal være et centralt redskab til at nå vores klimamål