Nordsøfonden sender over 1 mia. kr. til statskassen

01-05-2020

Nordsøfonden sendte igen i 2019 et milliardstort beløb videre til staten. Betaling af skatter har sammen med det overførte udbytte til staten betydet en pengestrøm på 1,2 mia. kr. til statskassen. Det fremgår af Nordsøfondens og Nordsøenhedens årsrapport for 2019, som offentliggøres i dag.

Årsrapporten for 2019 offentliggøres midt i en global krise med udbredelse af coronavirus og samtidig med en markant faldende oliepris. Den igangværende genopbygning af Tyra feltets anlæg vil betyde store investeringer og en midlertidigt reduceret produktion. Dette – sammen med den nuværende krise – gør det vanskeligt at vurdere de fremadrettede konsekvenser for Nordsøfondens aktiviteter.

Overskuddet fra 2019 går til statskassen

De samlede indtægter fra Nordsøfondens olie- og gassalg i 2019 var 3,3 mia. kr. Nordsøfondens resultat for 2019 blev et overskud på 565 mio. kr., hvilket er godt 20 procent større end i 2018.
Som olie- og gasselskab betaler Nordsøfonden selskabsskat og kulbrinteskat. Nordsøfondens særlige konstruktion betyder desuden, at også overskud hvert år overføres til staten som udbytte.
Nordsøfonden har derfor i 2019 betalt 806 mio. kr. i skatter og overført 400 mio. kr. i udbytte til staten, i alt 1,2 mia. kr.

Fald i produktionen

Nordsøfondens andel af olie- og gasproduktionen i 2019 var på 6,5 mio. tønder olie og 5,7 mio. MWh gas.
Olieproduktionen er faldet med 12 procent i forhold til 2018, og faldet skyldes bl.a. de eksisterende felters naturlige produktionsfald, mens også ikke-planlagte nedlukninger af felter har haft betydning for produktionen.
Faldet i gasproduktionen på 27 procent var forventet og skyldes primært den midlertidige nedlukning af Tyra feltets anlæg i september 2019 som følge af den igangværende ombygning. Gasproduktionen vil derfor være påvirket indtil genopbygningen af Tyra feltets anlæg er afsluttet. De nye anlæg skal efter planen tages i brug i 2022.

Store investeringer i gang

I 2019 har Nordsøfonden investeret 666 mio. kr. Størstedelen er gået til genopbygningen af Tyra feltets anlæg, som er en central del af energiinfrastrukturen i den danske del af Nordsøen. Nordsøfonden besluttede i 2017 sammen med de øvrige partnere i DUC at investere 21 mia. kr. i Tyra feltet. Genopbygningen af Tyra feltet er allerede i fuld gang, og den samlede investering kan sammenlignes med investeringen i Metroens Cityring i København. Nordsøfonden vil derfor i de kommende år fortsat investere store summer i de nye anlæg.

Det kan undre nogle, at vi investerer så store summer i et nyt anlæg, når vi står over for en grøn omstilling. Men indtil vi når målet om et fossilfrit samfund, har vi fortsat brug for olie og gas, 

fortæller Birgitta Jacobsen og fortsætter:


I overgangsfasen er olie- og gassektoren en del af løsningen og skal ligesom andre brancher bidrage til den grønne omstilling. I Nordsøfonden arbejder vi løbende på, at der anvendes miljørigtige og energieffektive løsninger i vores aktiviteter i Nordsøen. Vi forsøger gennem dialog med vores partnere at påvirke driften og arbejdet i licenserne.

 

Læs rapporten

 

Kontakt

Birgitta Jacobsen
CEO