Olie og gas i Danmark

Olie og gas er blevet indvundet fra den danske del af Nordsøen siden 1972, hvor Dan feltet blev sat i produktion. Siden da har olie- og gasselskaber investeret store summer i efterforskning, som har resulteret i udbygninger af i alt 21 olie- og gasfelter. Danmark har derved været en olie- og gasproducerende nation i et halvt århundrede.

Den danske produktion af olie og gas gavner det danske samfund på flere måder. Den giver indtægter til staten, skaber jobs og bidrager til en sikker energiforsyning.

Olie og gas spiller fortsat en afgørende rolle for det moderne samfund og er en del af dagligdagen, ofte uden at man tænker over det. Udover at forsyne husstande og virksomheder med varme, lys og el, indgår det i produktionen af alt fra cykelhjelme til medicin, nylonstrømper og benzin.

Indtægter til staten

Indtægterne fra produktion af olie og gas har gennem årtier gjort det danske samfund rigere og har bidraget til udviklingen af vores velfærd.

I perioden 1972 – 2020 har staten ifølge Energistyrelsen modtaget næsten 544 mia. kr. i indtægter alene fra olie- og gassektoren. Det svarer til over 20 Storebæltsbroer. 

Olie- og gasproduktionen skaber desuden arbejdspladser for mange mennesker, både på land og offshore på olie- og gasplatformene i den danske del af Nordsøen.

Investeringer i olie- og gasproduktion er meget langsigtede, og produktionen fra de danske olie- og gasfelter forventes at bidrage væsentligt til statskassen i mange år fremover.

Staten har i årene 1972-2020 modtaget 544 mia. kr. fra olie- og gassektoren

I 2023 blev 47 % af vores energiforbrug dækket af olie og gas, mens VE leverede 45 %

Den danske gasproduktion forventes at overstige forbruget af gas til efter 2040

Sikker forsyning af energi 

Siden 1970’erne er olie- og gasproduktionen fra den danske del af Nordsøen blevet opbygget og udvidet. I 1997 blev Danmark nettoeksportør af olie og naturgas og gennem en længere årrække er der blevet produceret mere olie og gas i Danmark, end der er anvendt. Det har haft stor betydning for både den danske økonomi og forsyningssikkerheden.

Den danske produktion af olie og gas bidrager til, at Danmark og Europa er mindre afhængige af verdens store olie- og gasproducerende lande, og en egen produktion af energi kan være en fordel i en geopolitisk usikker tid.

Ifølge Energistyrelsen forventes den danske produktion af gas at overstige forbruget i perioden 2024 frem til mindst 2040. Danmark har været nettoimportør af olie siden 2018.

Ansvarlig produktion af den nødvendige olie og gas

Danmark er godt i gang med den grønne omstilling. En opgørelse fra Energistyrelsen viser, at i 2023 blev knap 45 % af det samlede danske energiforbrug dækket af vedvarende energi af, mens olie og gas udgjorde knap 47 %.

Der er dog ingen tvivl om, at produktion og forbrug af fossile brændstoffer påvirker vores miljø og klima, og at målet er et fossilfrit samfund. Men i overgangsfasen indtil alternativer er udviklet og udrullet i samfundet, har Danmark brug for mange forskellige energikilder.

Energistyrelsens klimastatus og fremskrivning fra 2023 viser desuden, at i 2030 vil olie og gas fortsat udgøre godt 30 % af det samlede danske energiforbrug. Der er således brug for olie og gas i mange år frem – til transport, opvarmning og som råstof til fremstilling af produkter som medicin, maling og plastik.

Olie- og gassektoren skal ligesom andre brancher bidrage til den grønne omstilling. Gas kan fx erstatte kul og diesel og derved bidrage til mindre CO2-udledning. Samtidig skal olie- og gassektoren fortsat have fokus på, at aktiviteter i forbindelse med produktionen foregår på forsvarlig vis, så indvindingens miljømæssige aftryk begrænses.

En egen produktion af olie og gas i Nordsøen vil bidrage mange år frem med milliarder af kroner til den danske stat, og indtægterne kan bidrage til at finansiere den grønne omstilling.

 

23

Nordsøfonden har i alt betalt mere 23 mia. kr. i skat og udbytter i årene 2012-2022

2,7

Nordsøfondens skatter og udbytte til staten udgør 2,7 mia. kr. for 2022